Betony dla budownictwa komunikacyjnego

most

Betony dla budownictwa komunikacyjnego produkowane w zakładach TRANSDZWIG  to przede wszystkim:

 

bardzo wysoka trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach

wysoka jakość produktu oraz konsystencja zapewniająca łatwe układanie i zagęszczanie

szeroki wybór klas wytrzymałości na ściskanie i ekspozycji

zgodność z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi wznoszenia drogowych obiektów inżynierskich

możliwość dostosowania właściwości betonu pod konkretne wymagania wykonawcy

Składniki betonu

 

Składniki produkowanych przez nas betonów drogowo-mostowych są zgodne nie tylko z postanowieniami aktualnych norm, ale również spełniają dodatkowe wymagania określane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Do betonów dla budownictwa komunikacyjnego stosowane są:

 

cementy portlandzkie niskoalkaliczne o wysokiej odporności na agresję siarczanową: CEM I 42,5 N-SR3/NA i CEM I 52,5 N-SR3/NA

piasek

kruszywa łamane – grysy granitowe, bazaltowe 2-8 i 8-16 spełniające dodatkowe wymagania odnośnie  zawartości

pyłów, mrozoodporności, nasiąkliwości, zawartości nad – i podziarna i inne

domieszki upłynniające – w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji mieszanki przy zachowaniu wymaganego stosunku W/C

domieszki napowietrzające – do wykonywania elementów konstrukcyjnych narażonych na bezpośrednie oddziaływanie mrozu i środków odladzających

domieszki opóźniające wiązanie w celu umożliwienia układania mieszanki betonowej w okresie wysokich temperatur lub/i długiego transportu

woda

Cechy charakterystyczne

 

Konstrukcje drogowe i mostowe to obiekty inżynierskie pracujące w szczególnie trudnych warunkach. Są one ciągle narażane na niekorzystne oddziaływanie czynników zewnętrznych takich jak: mróz, środki odladzające, woda, ścieranie przez przejeżdżające pojazdy, agresja chemiczna. Wszystkie te czynniki powodują, że betony przeznaczone do wznoszenia tego typu konstrukcji muszą być nie tylko wytrzymałe, ale także odporne na agresję środowiska.

Betony drogowe i mostowe produkowane w zakładach CEMEX charakteryzują się bardzo wysoką trwałością nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji. Już na etapie projektowania mieszanki betonowej brane są pod uwagę warunki, w jakich w przyszłości będzie pracował element konstrukcji, dzięki czemu mogą zostać spełnione nawet najbardziej restrykcyjne wymagania, co do mieszanki betonowej jak i betonu stwardniałego.

Zgodność z obowiązującymi normami

 

Betony drogowe i mostowe projektowane i produkowane są zawsze w oparciu o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne uwzględniające postanowienia:

 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735

Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430

Ogólnych Specyfikacji Technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Branżowego Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.

Zastosowania

 

Wszystkie elementy konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich:

mostów

wiaduktów

tuneli

przepustów

konstrukcji oporowych

nawierzchnie dróg, ulic, placów manewrowych

Parametry techniczne

 

wytrzymałość na ściskanie (powyżej 30 MPa)

zawartość powietrza w mieszance (3,5-6,5%)

nasiąkliwość (poniżej 5%)

wodoszczelność (minimum W8)

mrozoodporność (minimum F150)

odporność betonu na oddziaływanie środków odladzających.

stosunek w/c  < 0,45


Kontakt

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Transdźwig” Zofia Konieczna

CHMIELÓW
ul. Strefowa 32
39-442 Chmielów
tel. 15-823 58 72

e-mail: biuro@transdzwig.com.pl

tel. kom. 515-103-440
maciej.konieczny@transdzwig.com.pl

tel.kom. 501-101-191
janusz.wilk@transdzwig.com.pl

Węzeł betoniarski :
tel. 015-641-60-45, 519-309-253